ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการฟอกสีฟัน

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK

ทันตแพทย์หญิง นนทพรรณ เทพพานิช DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทันตแพทย์หญิง สุดธิดา ตันศิริรุ่งเรื่อง DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • MSc., Clinical Sciences, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์หญิง ศริญญา เอกพิทักษ์ดำรงค์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมประดิษฐ์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมบูรณะฟันและตกแต่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์หญิง จุฑามาศ ชนะศรีโยธิน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • MSC., Clinical Sciences, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์หญิง กิตติมา ศิริพานิช DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมประดิษฐ์, UCLA, USA

ทันตแพทย์หญิง ณัฐชยา วัฒนาคงทอง

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Operative) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง ชัชสุดา ภาวศุทธิกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง นิษณา เข็มทอง DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง อิษยา กังวานชัยกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง สุนทราภรณ์ วงศ์ศิริกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Diploma in Clinical Dentistry, The University of Adelaide, Australia

ทันตแพทย์หญิง จุฑานุช งามวุฒิพงศ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง อุไรพร โลวะกิจ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง จรีพร ศรัทธาสุข

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์หญิง เหมือนจันทร์ เลิศวิวัฒน์กุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง วาสพรรณ วัฒนสุวรรณ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทันตแพทย์ชัยพล ฉวีวรรณกร

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อ ทำนัดหมาย  02 692 4433